Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met een van de twee individuele advocaten. Op iedere overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van ’t Hart & De Zaak Advocaten van toepassing.

 

Algemene voorwaarden ’t Hart & De Zaak Advocaten

1 januari 2016

 1. Definitie
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. ’t Hart & De Zaak Advocaten: de openbare kostenmaatschap ’t Hart & De Zaak Advocaten, gevestigd te Den Haag (KvK-nummer 64357406), bestaande uit de vennoten mevrouw mr. E.G.S.N. Asselbergs tevens h.o.d.n. Advocatenkantoor Asselbergs (KvK-nummer 55557074) en mevrouw mr. M.B.H. Breitschaft tevens h.o.d.n. Breitschaft Advocatuur (KvK-nummer 55293026), die als individuele advocaten de advocatenpraktijk voor eigen rekening en risico uitoefenen.
  b. De (betrokken) advocaat: een van de twee individuele advocaten die vennoot is van ’t Hart & De Zaak Advocaten.
  c. De cliënt: de contractpartij/opdrachtgever van de individuele advocaat die de opdracht aanvaardt.
  d. Honorarium: de kosten die de betrokken advocaat in rekening brengt voor verrichte werkzaamheden.
  e. Verschotten: de kosten die de betrokken advocaat specifiek ten behoeve van de cliënt voldoet (waaronder griffierecht en kosten voor het opvragen van medische informatie, de werkzaamheden van de medisch- of pensioenadviseur, deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister en dergelijke).
 1. Toepasselijkheid
  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten van opdracht waaronder ook aanvullende en gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
  b. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast gemaakt ten behoeve van ten behoeve van ’t Hart & De Zaak Advocaten, (de bestuurders van) de Stichting Beheer Derdengelden ’t Hart & De Zaak Advocaten en een ieder die al dan niet in dienstbetrekking voor ’t Hart & De Zaak Advocaten bij de uitvoering van een opdracht is ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn, met inbegrip van vroegere vennoten of medewerkers van ’t Hart & De Zaak Advocaten en hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van ’t Hart & De Zaak Advocaten hebben verlaten.
  c. Deze algemene voorwaarden kunnen door ’t Hart & De Zaak Advocaten worden gewijzigd.
 1. Opdracht en de uitvoering daarvan
  a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de betrokken advocaat waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt. Geen enkele opdracht zal worden aanvaard door meerdere advocaten of door ’t Hart & De Zaak Advocaten als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. Uitsluitend de betrokken advocaat waarmee de overeenkomst van opdracht is gesloten, kan aansprakelijk zijn.
  b. De cliënt stemt ermee in dat de betrokken advocaat onder diens verantwoordelijkheid (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer aan ’t Hart & De Zaak verbonden advocaten/medewerker.
  c. De opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de cliënt uitgevoerd. Derden kunnen aan de opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
  d. Bij de uitvoering van de opdracht is de betrokken advocaat met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid gerechtigd om namens en op kosten van de cliënt derden (waaronder: andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants, artsen en pensioenadviseurs) in te schakelen voor zover dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst wordt geacht. De betrokken advocaat is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens deze een eventuele aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractvoorwaarden van de zijde van de door haar ingeschakelde derde te aanvaarden, in welk geval de betrokken advocaat deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractvoorwaarden zal mogen tegenwerpen aan de cliënt.
  e. De advocaten van ’t Hart & De Zaak Advocaten zullen bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Daarbij verleent de cliënt toestemming om bij de advocaten van ’t Hart & De Zaak Advocaten bekende gegevens ter kennis te brengen van andere bij ’t Hart & De Zaak Advocaten betrokken personen voor wie kennisneming van die gegevens nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of het relatiebeheer. De cliënt verleent ook toestemming aan de advocaten van ’t Hart & De Zaak Advocaten om bij de communicatie en het beheer van gegevens gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke (communicatie)middelen.
 1. Honorarium, kosten en betaling
  a. De kosten van uitvoering van de opdracht door de betrokken advocaat omvatten uitsluitend honorarium en verschotten. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Tenzij tussen de cliënt en de betrokken advocaat anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het bij aanvang van de opdracht afgesproken uurtarief kan door de betrokken advocaat tussentijds worden aangepast en/of jaarlijks worden geïndexeerd.
  b. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
  c. De betrokken advocaat kan te allen tijde een voorschotbetaling van de cliënt verlangen. Een voorschot wordt tussentijds of bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s).
  d. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp (toevoeging), dan is de cliënt gehouden de kosten te betalen die op grond van de afgegeven toevoeging voor zijn rekening komen.
  e. Het honorarium en de eventuele verschotten worden periodiek – in beginsel maandelijks – achteraf gedeclareerd.
  f. De betalingstermijn van de declaraties bedraagt 14 dagen na de factuurdatum.
  g. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd.
  h. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is de cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
  i. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn is voldaan, heeft de betrokken advocaat het recht zijn werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat hij gehouden is eventuele schade te vergoeden die als gevolg van de opschorting ontstaat.
 2. Derdengelden
  a. (De advocaten van) ’t Hart & De Zaak Advocaten hebben een overeenkomst gesloten met de Stichting Beheer Derdengelden ’t Hart & De Zaak Advocaten, welke ten behoeve van de advocaten van ’t Hart & De Zaak Advocaten de derdengeldrekening beheert. Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich krijgt, worden geplaatst op deze derdengeldrekening met nummer NL73ABNA0416303943.
  b. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengeldrekening wordt over gelden op de derdengeldrekening geen rente vergoed.
 1. Aansprakelijkheid
  a. ’t Hart & De Zaak Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is steeds beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.
  b. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van het verzekerde bedrag en het aantal schadegevallen per jaar. Op aanvraag zal nadere informatie over de polis aan de cliënt worden verstrekt.
  c. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond met een maximumbedrag van € 5.000,- inclusief BTW.
  d. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in ieder geval indien (de betrokken advocaat van) ’t Hart & De Zaak Advocaten daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen één jaar vanaf de dag dat degene wiens aanspraak het betreft bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd.
  e. De betrokken advocaat is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van conform artikel 3d ingeschakelde derden. De cliënt vrijwaart (de advocaten van) ’t Hart & De Zaak Advocaten voor alle aanspraken en kosten van derden indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden.
 1. Klachtenregeling
  a. Door ’t Hart & De Zaak Advocaten wordt een intern klachtenreglement gehanteerd conform de daaraan gestelde eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling is te vinden op de website van ’t Hart & De Zaak Advocaten hethartendezaak.nl en zal op verzoek worden toegezonden.
  b. Bij een klacht dient eerst de interne klachtenprocedure van ’t Hart & De Zaak Advocaten te worden doorlopen.
  c. ’t Hart & De Zaak Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer de interne klachtenregeling van ’t Hart & De Zaak Advocaten niet tot een oplossing leidt, kan de klacht binnen één jaar na het beëindigen van de interne klachtenprocedure worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
  d. Bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht met de betrokken advocaat aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Informatie over deze regeling is te vinden op de website van ’t Hart & De Zaak Advocaten hethartendezaak.nl en zal op verzoek worden toegezonden.
 2. Opzegging
  a. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht te beëindigen door schriftelijke opzegging.
  b. ’t Hart & De Zaak Advocaten heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gewaarborgd.
 1. Archivering en vernietiging
  a. Nadat de opdracht is beëindigd, kan de cliënt binnen een termijn van vier weken verzoeken om de in het dossier aanwezige hem toebehorende stukken aan hem beschikbaar te stellen. Na ommekomst van deze termijn staat het (de advocaten van) ’t Hart & De Zaak Advocaten vrij de stukken voor zover mogelijk te digitaliseren.
  b. Het (digitale) dossier wordt gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de zaak bewaard, waarna het (de advocaten van) ’t Hart & De Zaak Advocaten vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging integraal te vernietigen.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  a. Op de rechtsverhouding tussen (de betrokken advocaat van) ’t Hart & De Zaak Advocaten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  b. De Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen (de betrokken advocaat van) ’t Hart & De Zaak Advocaten en de cliënt.

Den Haag, 1 januari 2016

Download PDF

Lees meer over onze kosten. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Onze kosten